Algemene voorwaarden:


Beroepsprofessionaliteit

 • De vaktherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie. Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op de website van de FVB.
 • De kind en jeugdtherapeut is lid van de SKJ. Deze vereniging staat voor kwaliteit binnen de kinder en jeugdzorg. Informatie over de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd kunt u vinden op de website van SKJ
 • De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.
 • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de FVB website (fvb.vaktherapie.nl) en ligt ter inzage in de wachtruimte van de praktijk.

 

Behandeling

 • In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
 • Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaatst of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.
 • De sessies duren minimaal 60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin de therapeut zowel mondeling verslag doet over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO). Deze kunt u opvragen bij uw therapeut.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

Aanvulling bij behandeling van kinderen:

 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.
 • Er wordt een behandelplan opgesteld. Middels evaluaties worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van
  belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.
 • Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft hij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij Veilig Thuis.

 

Kosten

 • De kosten per therapie uur bedragen € 80,00, per begeleiding uur bedraagd het €60,00 euro. Voor een uitgebreid overzicht van tarieven zie ‘een uniek traject’.
 • U dient zelf te vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie, aangesloten bij de FVB.
 • Op het eind van de maand krijgt u de factuur toegestuurd. Deze kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering. Wilt u de factuur aan het einde van de week ontvangen is dit in overleg mogelijk.
 • Betalingen dienen binnen 15 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 • De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

 

Annulering van de behandeling en begeleiding

Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

 

Workshops en lezingen

Jette Peuscher is aangesloten als licentietrainer bij ‘Kinderen Beter Begrijpen’. Dit is een kwaliteitslicentie. 

Offertes kunnen opgevraagd worden en blijven 1 maand geldig. Na schriftelijk akkoord zal de factuur in orde gemaakt worden. De tarieven vindt u op de website en kunnen gedurende het hele jaar aangepast worden. De prijzen zijn excl. BTW

afmelden binnen 2 weken voor de workshop/lezing ben ik genoodzaakt 25% in rekening te brengen. Binnen 24 uur voor workshop/lezing afzeggen wordt 100% gefactureerd.