Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Therapiepraktijk Zijn voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dat betekent.

Klachten

Als professional wil ik graag dat je tevreden bent over je behandeling. Het kan voorkomen dat jij als cliënt van therapiepraktijk Zijn een klacht hebt over de geboden behandeling of begeleiding. De voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt (1).

Mocht je dat, om welke renden dan ook, niet prettig vinden, dan bied ik je aan gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Wanneer het gaat om klachten over geïndiceerde zorg in het kader van de Wet Jeugdzorg, of geïndiceerde zorg in het kader van de Wet langdurige zorg, kan je gebruik maken van de FVB-klachtenregeling. In alle andere gevallen geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, hiervoor heb ik me aangesloten bij de NIBIG.

Vaktherapie vanuit geïndiceerde zorg

Iedereen die rechtstreeks betrokken is bij de gegeven behandeling en hierover niet tevreden is, kan een klacht indienen. Als Vaktherapeut ben ik aangesloten bij de NVPMT (Nederlandse vereniging psychomotorische therapie) waardoor jij als cliënt gebruik kan maken van de klachtencommissie van de FVB (federatie vaktherapeutische beroepen).
De klachtencommissie behandelt binnengekomen klachten en bekijkt of ik mij heb gehouden aan de beroepscode of andere normen die op de beroepsuitoefening van toepassing zijn. De commissie kan disciplinaire maatregelen opleggen als ik mij strijdig met de normen heb gedragen.  Stuur een mail naar klacht@vaktherapie.nl of een brief naar de FVB, Fivelingo 253, 3524 BN, Utrecht met contact gegevens, een omschrijving van de klacht inclusief plaats en tijdstip en gegevens van de therapeut waar het om gaat (2a).
Na binnenkomst van een klacht zoekt de ambtelijk secretaris samen met de voorzitter een commissie bij elkaar. De Klachtencommissie vraagt de beklaagde om schriftelijk te reageren op de klacht en informeert over de procedure. De commissie kan desgewenst getuigen horen of nadere informatie inwinnen en een hoorzitting organiseren. De uitspraak volgt binnen 6 maanden. Uiteraard is alle communicatie vertrouwelijk.

Meer informatie vindt je op de website van NVPMT en op de website van de FVB vaktherapeuten.

Begeleiding of behandeling vanuit de gemeente Gooi- en Vechtstreek

Iedereen die rechtstreeks betrokken is bij de gegeven behandeling of begeleiding en hierover niet tevreden is, kan een klacht indienen. Wanneer de begeleiding of behandeling gefinancierd wordt vanuit de gemeente Gooi en Vechtstreek kan de klacht in worden gediend bij de gemeente zelf. De regio heeft een centraal meldpunt opgericht.

(035) 692 62 02
klachtenmeldpunt@regiogv.nl
Adres: Postbus 251, 1400 AG Bussum
Website: https://www.icgv.nl/overons/contact/klachten

NIBIG

Als je er met je mij niet uitkomt  (1) of op een of andere manier niet met mij over de klacht kan spreken, kan je gratig bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanvragen (2a: FVB of 2b: NIBIG). Neem hiervoor contact op met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Je klacht wordt m.b.v. een onafhankelijke klachtenfunctionaris binnen 6 weken professioneel opgelost. Als dit ook niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan je de klacht als een geschil melden aan de geschilleninstantie van het NIBIG (3). Dit kan alleen na het doorlopen van punt 1 en 2a/2b. Met ingang van 01-09-2018 is mijn praktijk bij de NIBIG aangesloten

Meer informatie vindt je op de website van de NIBIG.